Leskovac - grad sa povoljnim poslovnim okruženjem

Grad Leskovac je učešćem u Programu sertifikacije opština sa povolјnim poslovnim okruženjem (BFC SEE – Business Friendly Certification in South East Europe) stekao Sertifikat o povolјnom poslovnom okruženju. Program BFC SEE nadovezuje se na veliki uspeh programa sertifikacije koji je pokrenula Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) 2007. godine u Srbiji. Kvalitet lokalnog poslovnog okruženja ocenjuje se na osnovu 12 zahtevnih kriterijuma i više od 80 indikatora. Program sertifikacije opština sa povolјnim poslovnim okruženjem je instrument koji omogućava ocenu kvaliteta lokalnih zajednica u pogledu investicionih potencijala, infrastrukture, usluga i informacija koje nude potencijalnim investitorima i postojećoj privredi.
 
SERTIFIKAT O POVOLjNOM POSLOVNOM OKRUŽENјU PREDSTAVLjA SVOJEVRSNU GARANCIJU INVESTITORIMA DA ODREĐENA LOKALNA SAMOUPRAVA PRUŽA VISOK NIVO USLUGA KOMPANIJAMA.
 
Program vrši i procenu kvaliteta usluga i informacija koje se pružaju kao podrška privrednicima, kao i efikasnost procesa koji su u vezi sa poslovnom klimom. Konačno, sertifikacija meri obim investicionih mogućnosti i način na koji se te mogućnosti koriste. Sertifikacija gradova/opština podrazumeva ispunjenje određenih standarda, tj. svojevrsnu garanciju da će postojeći privrednici, kao i potencijalni investitori, dobiti usluge i informacije na način koji olakšava poslovanje i aktivnosti koji spadaju u nadležnost lokalnih samouprava. Krajnja posledica implementacije procesa sertifikacije u određenoj lokalnoj samoupravi jeste povećana konkurentnost za privlačenje investicija u odnosu na gradove/ opštine unutar i van granica zemlјe.
BFC SEE predstavlјa jedinstvenu inicijativu u regionu Jugoistočne Evrope, koja utiče na kreiranje brže i efikasnije administracije, koja treba da otkloni prepreke za ubrzani razvoj privrede, omogući bolјe investicione rezultate i uvođenje novih tehnologija, kreiranje novih radnih mesta i opštu modernizaciju društva.
 
Grad Leskovac dobitnik je sertifikata o povolјnom poslovnom okruženju što je ovu lokalnu samoupravu svrstalo među najbolјe investicione destinacije u jugoistočnoj Evropi
 
Proces sprovođenja postupka regionalne sertifikacije grada Leskovca kao grada sa povolјnim poslovnim okruženjem je realizovao nekadašnju ALER sadašnje odeljenje za Društvene delatnosti i lokalni razvoj – Kancelarija za LER.