Završena obuka krajnjih korisnika ISEM-a

Dvodnevna obuka krajnjih korisnika ISEMa ( informacioni sistem energetskog menadžmenta), u organizaciji Ministarstva energetike a posredstvom UNDPa, održana je 26. i 27. juna 2018.godine u prostorijama i opremom Tehničke škole ,, Rade Metalac,, u Leskovcu.

Prema Zakonu o efikasnom korišćenju energije sve JLS sa preko 20 000 stanovnika imaju zakonsku obavezu izrade energetskog bilansa,Programa i Plana energetske efikasnosti, s čim u vezi grad Leskovac ima status obveznika sistema energetskog menadžmenta. Na osnovu toga, pre godinu dana, gradska Uprava je u svom delokrugu rada preko Odeljenja za društvene delatnosti i lokalni razvoj izdvojila grupu poslova za EE, koja obavlja poslove energetske efikasnosti. Ove aktivnosti se sprovode preko online baze ISEM sa neprekidnom komunikacijom sa Ministarstvom rudarstva i energetike.
Da bi se omogućila što efikasnija komunikacija i prikupljanje podataka od krajnjih korisnika ministarstvo je preko UNDPa organizovalo brojne obuke u celoj Srbiji kako bi se krajnji korisnici osposobili za unošenje podataka o energentima.
Obuku u Leskovcu završilo je 44 polaznika iz srednjih i osnovnih škola i JKPa grada Leskovca. Na taj način će  u buduće krajnji korisnici biti osposobljeni da sami identifikuju, prate i unose podatke utrošenih energenata u svojim objektima u ISEM bazu, koji će zajedno sa drugim krajnjim korisnicima biti evidentirani u bazu podataka u grupi poslova za EE u Odeljenju za društvene delatnosti i lokalni razvoj radi izrade energetskog bilansa, u  postizanju primarnog cilja smanjenja troškova za utrošenu energiju, odnosno povećanje energetske efikasnosti.