Kako konstituisati Skupštinu zgrade

 

Osnivanje 

 

 • Skupštinu zgrade čine svi vlasnici stanova i posebnih delova zgrade (garaža, lokala);
 • Skupština se može obrazovati ukoliko je prisutno više od polovine vlasnika stanova i  vlasnika posebnih delova zgrade; ukoliko neko od vlasnika ne može da prisustvuje sastanku može odrediti svog predstavnika;
 • Stambena zgrada ima svojstvo pravnog lica u pravnim poslovima koji se odnose na održavanje i korišćenje stambene zgrade;
 • Stambena zgrada ima račun i pečat;
 • Skupština zgrade ima predsednika; on se bira većinom glasova članova skupštine zgrade;
 • Predsednik skupštine zgrade: rukovodi radom skupštine, predstavlja i zastupa stambenu zgradu pred trećim licima, predlaže godišnji program održavanja zgrade, stara se o realizaciji programa održavanja i o tome podnosi izveštaj, vrši druge poslove za koje ga ovlasti skupština zgrade.

 

Izbor predsednika Skupštine zgrade

 

 • Održati sastanak za izbor predsednika. Predsednik se bira glasanjem vlasnika većine (50+1)  članova Skupštine zgrade nad ukupnom površinom stanova i drugih posebnih delova stanova. Neophodno je sačiniti zapisnik sa sastanka, sa potpisima članova skupštine zgrade(obrazac  br.5 Zapisnika možete preuzeti OVDE).

 

Izrada pečata i otvaranje računa

 

 • Podneti Zahtev za izdavanje uverenja o konstituisanju Skupštine zgrade i imenovanju predsednika Skupštine zgrade(Obrazac br.6   Zahtev GU za urbanizam i stambeno-komunalne poslove možete preuzeti OVDE) podnosi se Uslužnom centru , šalter 2. Uverenje izdaje Gradska uprava za stambeno  komunalne poslove (zgrada osmospratnice)
 • Podneti  zahtev za matični broj Skupštine zgrade  Zavodu za statistiku ul. Pana Đukića 9-11 (zgrada opštine na prvom spratu).
 • Podneti zahtev za dobijanje PIB-a nadležnoj Poreskoj upravi ul. Moše Pijade 4 ( bivša zgrada SDK).
 • Izraditi pečat kod pečatoresca. 
 • Otvoriti račun kod poslovne banke.