Savet za razvoj grada

 

Savet za razvoj grada Leskovca je Skupštinsko samostalno radno telo. Skupština grada Leskovca je na sednici od 24. i 25. oktobra 2008. godine donela Odluku o osnivanju Saveta za razvoj grada Leskovca. Predmetnom Odlukom jasno su definisani zadaci Saveta, između ostalog i da:

• inicira i predlaže utvrđivanje prioriteta Grada Leskovca,

• učestvuje u izradi strateških i pojedinačnih planova razvoja,

• podstiče razvoj partnerstva  privatnog sektora sa Gradom,

• prati i daje mišljenje o realizaciji  strateških i pojedinačnih planova od značaja za Grad i dr. 

Savet  je obrazovan kao stručno savetodavno telo za oblast privrede, ekonomskog razvoja i investicija. Zadatak članova Saveta je da daju inicijative vezane za ekonomski razvoj, razmatraju strategije i planove ekonomskog razvoja, prate sprovođenje planova i programa i daju predloge  za unapređenje rada Gradskih  uprava, kao i svih pitanja od značaja za razvoj Grada.

Odluka o osnivanju

Rešenje o izboru predsednika i članova Saveta za razvoj grada Leskovca

Rešenje o izmeni rešenja

Poslovnik o radu Saveta za razvoj grada Leskovca

 

ZAPISNICI SA SASTANAKA SAVETA GRADA LESKOVCA